RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Voorwaarden t.b.v. deelnemers anders dan de doelgroep

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50110551.

Artikel 1: Definitie gebruikers anders dan (semi-) overheidsinstellingen)top ↑

Onder gebruikers anders dan overheidsinstellingen worden in deze voorwaarden verstaan partijen die niet onder de definitie van overbijdeoverheid.nl vallen zoals benoemd in de algemene voorwaarden welke zijn na te lezen op overbijdeoverheid.nl/voorwaarden‘.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaardentop ↑

Volgorde van toepasselijkheid van de aanvullende voorwaarden is als volgt:

 1. Algemene voorwaarden
 2. Aanvullende voorwaarden t.b.v. gebruikers anders dan (semi-)overheidsinstellingen

Artikel 3: Gebruik van de sitetop ↑

Overbijdeoverheid is een initiatief dat garant staat voor een integere houding richting zijn deelnemers. Wij vragen u daarom zich te houden aan de gebruikerscode zoals opgenomen in deze aanvullende voorwaarden. Bij twijfel en of vragen neem dan contact op met de beheerder van de site.

 • Het is voor de groep anders dan (semi-)overheidsinstelling enkel toegestaan artikelen/producten te plaatsen!;
 • Het is niet toegestaan om artikelen/producten van de andere leden van de site af te nemen;
 • Andere leden van overbijdeoverheid.nl te benaderen, hun adresgegevens te verzamelen en deze voor commerciële- of andere doeleinden te gebruiken;
 • Indien u zich niet houdt aan dit reglement en de integriteit van de initiatiefnemers van overbijdeoverheid.nl of diens leden schaadt dan zullen wij u onherroepelijk verwijderen van de site en u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade waar uw gedrag toe heeft geleid!

Artikel 4 Voorwaarden plaatsing advertentiestop ↑

 • De aangeboden producten dienen onder de definitie van hergebruik te vallen. Onder hergebruik wordt verstaan dat de aangeboden producten bijvoorbeeld in onbruik zijn geraakt a.g.v. het niet uitdienen van reeds gesloten contracten, vervangen zijn door nieuwe producten (en dus 2e hands), verhuizing, etc. etc.. Bij twijfel altijd contact opnemen met de eigenaar beheerder aan de site.
 • In de titel en de advertentietekst mogen geen reclame uitingen of commerciële aanbiedingen staan, maar slechts de merknaam van het aangeboden product (bijv. aangeboden merknaam X waterkoelers, of merknaam Y dispensers);
 • In de advertentietekst moet de herkomst van het product vermeld worden. (bijv. in verband met verhuizing van instantie Y, zijn 4 merknaam X waterkoelers, met full service gedurende het door instantie Y afgesloten en reeds betaalde contract, gratis uit te dienen. Zonder verdere verplichtingen. Voor nadere informatie, neem contact op met de heer Q, contact gegevens/e-mail/website).

Artikel 5: Inhoud sitetop ↑

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Overbijdeoverheid.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Overbijdeoverheid.nl op een andere wijze dan beschreven is op Overbijdeoverheid.nl. Overbijdeoverheid.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Overbijdeoverheid.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Overbijdeoverheid.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • De advertentie schade toebrengt aan het imago en doelstelling van overbijdeoverheid.nl;
 • de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • advertenties die anderszins naar de mening van Overbijdeoverheid.nl aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 • advertenties die overeenkomstig artikel 15 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven;
 • U vrijwaart Overbijdeoverheid.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?