RSS feed van nieuws op Overbijdeoverheid.nl RSS feed van advertenties Overbijdeoverheid.nl rss Volg OverBijDeOverheid op Twitter Welkom, bezoeker! [ Meld uw organisatie aan | Inloggen

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Overbijdeoverheid.nl.

Het gebruik maken van de diensten van Overbijdeoverheid.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. Overbijdeoverheid.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50110551.

Artikel 1: Vereisten deelnametop ↑

Overbijdeoverheid.nl is opgezet en toegankelijk voor (semi-)overheidsinstellingen. Overbijdeoverheid.nl behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren dan wel toe te kennen.

Artikel 2: Juistheid informatietop ↑

Overbijdeoverheid.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Overbijdeoverheid.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 3: Overeenkomsttop ↑

Overbijdeoverheid.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Overbijdeoverheid.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 4: Gegevenstop ↑

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw naam, email adres, organisatienaam en voor zover uw adres, postcode en plaats volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

 • Voor het goed functioneren van de site verzamelt Overbijdeoverheid.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Overbijdeoverheid.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Overbijdeoverheid.nl worden hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
 • Overbijdeoverheid.nl levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Overbijdeoverheid.nl uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Overbijdeoverheid.nl rede toe is.
 • Overbijdeoverheid.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Overbijdeoverheid.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
 • Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt u onder de privacyregels van de betreffende dienstverlener.
 • Overbijdeoverheid.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechtentop ↑

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Overbijdeoverheid.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Overbijdeoverheid.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan informatie op Overbijdeoverheid.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy, of het doorsturen van een link.

Artikel 6: Contacteren van adverteerdertop ↑

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Overbijdeoverheid.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot emailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: Een adverteerder (ongevraagde) email(s) te zenden, althans email(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

 • Een adverteerder (ongevraagde) email(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Overbijdeoverheid.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 7: Uitsluitingtop ↑

Overbijdeoverheid.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Overbijdeoverheid.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Overbijdeoverheid.nl is gerechtigd, zonder opgaaf van reden partijen, uit te sluiten voor deelname aan Overbijdeoverheid.nl.

Artikel 8: Garantietop ↑

Alhoewel Overbijdeoverheid.nl de site uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg samenstelt en onderhoudt, kan Overbijdeoverheid.nl niet garanderen dat de (teksten van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Tevens kan Overbijdeoverheid.nl u niet garanderen dat:

 • uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 9: Aansprakelijkheidtop ↑

Overbijdeoverheid.nl en betrokken ontwerpbureau sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Meer in het bijzonder zullen Overbijdeoverheid.nl en betrokken ontwerpbureau in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Overbijdeoverheid.nl, waaronder de site, door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op www.overbijdeoverheid.nl wordt getoond.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Overbijdeoverheid.nl. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 10: Vrijwaringtop ↑

U vrijwaart Overbijdeoverheid.nl en betrokken ontwerpbureau volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 11: Verwijzingentop ↑

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Overbijdeoverheid.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Overbijdeoverheid.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 12: Beveiligingtop ↑

Overbijdeoverheid.nl en betrokken ontwerpbureau spannen zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Overbijdeoverheid.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 13: Diversen top ↑

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Overbijdeoverheid.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Overbijdeoverheid.nl aangepast worden. Overbijdeoverheid.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 2 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 14: Plaatsing advertentiestop ↑

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Overbijdeoverheid.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Overbijdeoverheid.nl op een andere wijze dan beschreven is op Overbijdeoverheid.nl. Overbijdeoverheid.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Overbijdeoverheid.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Overbijdeoverheid.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product is in meer dan één categorie of anderszins dubbel geplaatst;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • advertenties die anderszins naar de mening van Overbijdeoverheid.nl aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 • advertenties die overeenkomstig artikel 15 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

U vrijwaart Overbijdeoverheid.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 15: Deelname en betalingtop ↑

Om de doelstelling van de site te kunnen waarborgen en oneigenlijk gebruik te voorkomen is deelname aan Overbijdeoverheid.nl uitsluitend mogelijk met een abonnement. Voor deelname wordt geen vergoeding gevraagd.

 • De eerste aanmelding per organisatie zal aangemerkt worden als hoofdlidmaatschap voor die betreffende organisatie.
 • Elke deelnemer ontvangt een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan om de gebruikersnaam en het wachtwoord over te dragen c.q. door derden te laten gebruiken, bekend te maken. De deelnemer / abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van zijn of haar persoonlijk toegekende gebruikersnaam en wachtwoord door derden. Per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Overbijdeoverheid.nl is een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 750,- per dag dat de overtreding voortduurt.
 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Om misbruik van de site te voorkomen worden de opgegeven gegevens eerst door de beheerder geverifieerd. Dit neemt gemiddeld een werkdag in beslag. Na goedkeuring wordt u uw gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden.
 • Opzegging/uitschrijving dient per email (info@overbijdeoverheid.nl) plaats te vinden.
 • Indien Overbijdeoverheid.nl om wat voor reden dan ook genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan Overbijdeoverheid.nl worden vergoed.

Artikel 16: Charitatieve instellingen top ↑

Charitatieve instellingen welke niet tot de de doelgroep behoren mogen zich inschrijven en is deelname ook gratis. Overbijdeoverheid.nl hanteert als eis dat deelnemende charitatieve instellingen over een CBF (Centraal Bureau Fondswerving) of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verklaring moeten beschikken.

Artikel 17: Rijksoverhedentop ↑

Rijksoverheden kunnen in principe enkel producten via Overbijdeoverheid.nl verwerven. Het is echter niet toegestaan producten op overbijdeoverheid.nl te plaatsen. Dit in verband met de wet, “regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006″, die dit in principe verbiedt.

Artikel 18: Commerciële partijentop ↑

Commerciële partijen kunnen deelnemen onder strikte voorwaarden zie “Voorwaarden t.b.v. deelnemers anders dan doelgroep”.

Interessante links

 • Agentschap NL
  De website van Ministerie van economische zaken. Hier kunt u alles vinden over; milieu en leefomgeving, energie en klimaat, innoveren, octrooien, etc.
 • ANBI op Belastingdienst.nl
  Op deze site kunt u alle informatie vinden aangaande de voordelen van een ANBI verklaring van de Belastingdienst en alle voordelen die dit kan hebben.
 • ANBI.nl
  Een website met alle informatie verzameld rondom de ANBI status voor charitatieve instellingen.
 • Binnenlands Bestuur
  De website van het vakblad voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving, Hier vindt u o.a. een overzicht van alle door het CBF goedgekeurde charitatieve instellingen in Nederland.
 • Duurzame Bedrijfsvoering Rijk
  Website van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.
 • Duurzamegemeente.nl
  Website voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden, gericht op voorbeelden van duurzaam beleid en duurzame projecten binnen gemeenten.
 • Overheid.nl
  De kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Pianoo, expertisecentrum aanbesteden
  Het expertisecentrum voor overheden op het gebied van inkopen en aanbesteden.
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De website van de vereniging Nederlandse gemeenten.

Gesponsorde mededelingen

 • DuurzameGemeente.nl
 • Aanbestedingsmakelaar.nl
 • Stichting Stepping Stones for Africa
 • Repurpose
 • Uw advertentie hier?